Ceolas Uibhist

Fàilte gu Ceòlas! Tha sinn toilichte gu bheil sibh uile air tadhal air an làrach-lìn againn, is tha sinn an dòchas fàilte a chur oirbh gu seachdain air leth. Seachdain làn ceòl, dannsa, càirdeas is barrachd spòrs na tha ri fhaighinn an àite eile air feadh Alba fad an t-samhraidh!

Ceolas Uibhist: Daliburgh - South Uist - Outer Hebrides (Scotland) HS8 5SS
Email: info@ceolas.co.uk - Phone: 01878 700 154

http://www.ceolas.co.uk/
https://www.facebook.com/CeolasEOST