Prògram LEADER Innse Gall

‘S e prògram leasachadh dùthchail a tha ann am prògram LEADER Innse Gall ag amas air leasachadh eacanomaigeach agus coimhearsnachd a’ bhrosnachadh ann an Alba agus Innse Gall tro bhith a’ cur taic ri pròiseactan beag, ùr, inntinneach a tha ag èirigh a-mach à miann na coimhearsnachd.

LEADER - Ceanglaichean eadar Gnìomhan a’ Leasachadh Coimhearsnachdan Dùthchail.

‘S e amas innleachdail Plana agus Ro-Innleachd LEADER Innse Gall 2007-2013:

Ar coimhearsnachdan ath-bheothachadh le bhith a’ dèiligeadh ri cùisean sònraichte ann an dàimh ri bacadh tìreil agus iomallachd; frionasachd eacanomaigeach agus cruthachadh obraichean; crìonadh sluaigh, às-imrich òigridh agus boireannaich; bun-structar agus goireasan coimhearsnachd mì-fhreagarrach; Gàidhlig ‘s a cultar, àrainneachd seasmhach agus in-ghabhail shòisealta.